תקנון

 

ברוך בואך למתחם הפעילות, השירותים והמוצרים מטעם שיטת בליס בע"מ (להלן: "האתר" \ "מתחם הפעילות") הפועל בכתובות https://lirazronfabin.co.il/ או בכל דומיין אחר, או פלטפורמה אחרת באשר יהיה כתובתם המקושרים למתחם הפעילות.
נא לקרוא בעיון רב את כלל התנאים וההסכמות המפורטים בתקנון הפעילות להלן (להלן: "התקנון") וזאת בטרם עשיית כל שימוש באתר, שירות ומוצר מטעם שיטת בליס ו/או בכל חלק ממנו ו\או בטרם השתתפות בכל פעילות המוצעת מבית שיטת בליס במסגרת כל פלטפורמה באם מקוונת ו\או לאו .
תודה.
התקנון מגדיר את כלל הזכויות ו/או החובות החלות על משתמש בשירותי שיטת בליס בע״מ  לרבות בגין שימוש במוצרים ו\או בשירותים המוצעים על ידי שיטת בליס, אם בתמורה ו\או חינמיים, כולל ומבלי למעט בגין השירותים ו\או המוצרים המקוונים המוצעים והן במסגרת הכנסים והפעילויות הפרונטליות המוצעים במסגרתו לקהילה של שיטת בליס והנך מחויב/ת לנהוג בהתאם לתוכנם.
האתרים, שירותים, פלטפורמות ומוצרים פועלים באמצעות שיטת בליס בע״מ (להלן: "שיטת בליס"), אשר הוקמה בשנת 2018 על ידי לירז רון פבין המציע לקהל הרחב כלי ידע והעשרה מעשיים הניתנים בין היתר באמצעות מגוון מוצרי התוכן במסגרת הקורסים ו\או תכניות העשרה כמפורטים במתחם, המוצעים אם בתמורה ו\או חינמיים כפי שמפורט בתקנון זה אשר מתמקדים בהתפתחות אישית ו/או הנעת שינויים ו/או ניהול קונפליקטים ו/או קידום עסקי ו/או יצירת מוצרים דיגיטליים ו/או העברת שידורים חיים או כל תחום אחר שיתווסף לפעילות שיטת בליס בהמשך (להלן : "השירותים").
התקנון להלן ממזג את כל הכללים, החיובים, והנהלים החלים על כל אדם ו/או ישות משפטית אחרת העושה שימוש מכל סוג בתכני, מוצרי, אתרי ושירותי שיטת בליס לרבות אך מבלי להגביל, בדבר פעולת גלישה בלבד ו/או כל פעולה אחרת כמשתמש רשום, כפי שיפורט בתקנון זה, בעוד שיטת בליס שומרת על זכותה, הבלתי מוגבלת, לעדכן את תנאיו של תקנון זה מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

עריכת שינויים
שיטת בליס שומרת על זכותה לערוך בכל עת כל שינוי ו/או תיקון מכל סוג שיהיה בהוראותיו של תקנון זה ו/או בסל המוצרים ו\או בתכנים הנכללים בהם ו\או בשירותים מכל סוג המוצעים באתר לרבות השעיה ו/או שינוי של כל חלק מהמוצרים ו\או מהשירותים ו/או של כל תוכן המוצע במסגרתם, שינויי של תעריפי התמורה בגין המוצרים ו\או השירותים וכל זאת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של שיטת בליס.
מוסכם כי חלה עליך האחריות לעקוב אחר שינויים כאמור, שעשויים לחול הן על הוראותיו של התקנון, ו/או על כל חלק באתר ומכאן חובתך לעיין מעת לעת בהוראותיו של תקנון זה על מנת להתחקות אחר אכיפת השינויים כאמור.
יובהר כי המשך שימוש על ידך באתרי, תכני ושירותי שיטת בליס תהווה את הסכמתך לכלל השינויים שגולמו בו בכל עת ובכל אופן לרבות אך מבלי למעט בשינויים בתקנו זה ו/או באתר ו/או בכל אופן בפורמט ו/או בתצורה ו/או באפיונם של המוצרים ו\או השירותים המוצעים בו ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה נגד שיטת בליס ו/או לכל גורם מטעמה בקשר לעריכת שינויים כאמור ו/או יישומם על ידי שיטת בליס ו/או מי מטעמה.

 

כללים לשימוש במתחם הפעילות
הנך נדרש להשתמש באתר ו\או במוצרים ו\או בשירותים המוצעים מטעם שיטת בליס בהתאם לכללים המפורטים בתקנון זה. הנך מתחייב/ת בזאת כי כל שימוש באתר ו/או במוצריו ו\או בתכניו ייעשה על ידך בלבד ולצורך שימושך האישי בלבד ובהתאם להרשאות מאת שיטת בליס ו/או מי מטעמה בהתאם לאמור בתקנון זה.
יובהר כי "תוכן" בהקשר של תקנון זה או "תכנים" כולל כל מידע מכל מין וסוג לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אורקולי, או כל שילוב שלהם, וכן עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך עיצובם והצגתם לרבות אך לא להגביל כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, דמות, הדמייה, דגימה, סרטון, קובץ קולי ו/או מוזיקלי, כל קוד מחשב, תוכנה, יישום, מאגר נתונים, וממשק וכל סימן ו/או תו ו/או סמל.
הנך מאשר/ת ומצהיר/ה כדלקמן :
הנך מתחייב/ת להימנע מכל פעולה המפרה ו/או עשויה להפר זכויות פטנט, סימן רשום, סימן שירות רשום, סוד מסחרי, זכויות יוצרים, זכויות פרסום או כל זכות אחרת של שיטת בליס ו\או של כל אדם או ישות משפטית ו/או או הפרת כל חוק ו/או או חבות הסכמית.
הנך מתחייב/ת להימנע מלהעלות ו/או להעביר לשיטת בליס ו/או לכל גורם מטעמה כל מידע שהנו שקרי, מטעה, לא מהימן או שאינו מדויק, או כל תוכן ו/או מידע שאינו חוקי, מאיים, פוגעני, טורדני, מעליב, מוציא דיבה, שיש בו הונאה, חודר לפרטיותו של אדם אחר, גס, בוטה, או תוקפני . הוראה זו תחול ללא כל תנאי ו\או מגבלה גם על פעילות הקשורה לשיטת בליס המתבצעת במסגרת עמודי הפייסבוק, קבוצות וואטסאפ או כל פלטפורמה אחרת במסגרתם פועלת הקהילה של שיטת בליס, הידועה בשם שיטת בליס ו/או לירז רון פבין ו\או בכל שם חלופי אחר כפי שיקבע על ידי שיטת בליס (להלן: "הקהילה")
הנך מתחייב/ת להימנע מלייצר ו/או להעביר לשיטת בליס ו/או לאתר ו/או לכל משתמש בקבוצת הפיסבוק ו\או בקהילה כל תוכן אשר לא הוזמן ו/או פרסומת שלא אושרה ו/או חומרי קידום או כל הודעת דואר זבל, ספאם או תכתובות שרשרת ו/או העברת כל מידע המכיל תוכנות וירוס או קודים ממוחשבים אחרים לרבות אך מבלי מעט מקבצים, ו/או תכניות המעוצבים ו/או מכוונים לגרום נזק או אשר עשויים להוות הפרעה, להגביל או למנוע באמצעות פונקציה מתאימה של כל תוכנה שהיא, חומרה או כל ציוד תקשורת ו/או להרוס או להשיג גישה שאינה מאושרת אל המערכת של האתר ו/או בסיס הנתונים ו/או הסיסמאות או כל מידע שהוא, אודות שיטת בליס או כל גורם שלישי הקשור לשיטת בליס ו/או למי מטעמה לרבות בכל הקשור באתר ו/או בשירותים ו\או במוצרים המוצעים בו ו/או פעילויות מכל סוג של משתמשי האתר ו\או קבוצת הפייסבוק ו\או פעיליות הקהילה כהגדרתה דלעיל .
הנך מתחייב/ת לא להתחזות לאדם או לישות, כולל עובד כלשהו או נציג של שיטת בליס .
הנך מתחייב/ת להימנע מנקיטת כל פעולה המחייבת ו/או העשויה לחייב את שיטת בליס ו/או מי מטעמה (בעניינים הכפופים לשיקול דעתה הבלעדי: לרבות אך מבלי למעט, חיובים הקשורים לצדדים שלישיים, לתשתיות שיטת בליס).
הנך מתחייב/ת להימנע מכל ניסיון להפריע ו/או להזיק למהלך הפעולות התקין של השירותים המוצעים בפלטפורמות והאתרים של שיטת בליס, להימנע מהעברת הודעות בשם שיטת בליס שלא ניתנו בגינם הרשאות מפורשות מראש ובכתב משיטת בליס ו/או נציגיה המוסמכים לעניין זה, לרבות כל הודעה העשויה להיות הודעת ספאם.
הנך מאשר/ת את המניעה המוחלטת מעשיית כל שימוש שעשוי לשנות ו/או לתרגם ו/או ליצור יצירות נגזרות מהשירותים המוצעים באתר, לרבות האיסור המוחלט להעתיק, להשכיר, להפיץ, ו/או להעביר בכל דרך אחרת כל זכות אישית הניתנת לך באמצעות שימושך באתר ו/או המוצרים ו\או השירותים המוצעים בו שאינה בכפוף לקבלת הרשאה מראש ובכתב כנדרש ובהתאם להוראותיו של תקנון זה .
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, שיטת בליס שומרת על זכותה הבלעדית להסיר כל תוכן מכל פלטפורמה במסגרתה הנ"ל פועלת לרבות ומבלי למעט בקבוצת הפייסבוק ו\או בכל מתחם בה תפעל הקהילה בעתיד העשוי בכל אופן להפר את הוראותיו של תקנון זה, ו/או את חוקיה של מדינת ישראל ו/או תקנת הציבור הנהוגה בה, וזאת אף בנסיבות בהן לא נתקבלה כל הודעה מאת גורם שלישי בדבר ההפרה ו/או החשש להפרה כאמור לעיל.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, שיטת בליס ו\או כל גורם המורשה לפעול מטעמה רשאי למנוע את גישתך לאתר ו/או לקבוצת הפייסבוק ולכל חלק ממנו ו\או לכל מתחם במסגרתו מוצעת פעילותה של שיטת בליס, לרבות מתחמים מקוונים ו\או מתחמים פיזיים (חסימת גישה) אם באופן זמני ו/או קבוע לכל מידע ו/או תוכן אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של שיטת בליס נידרש להסירו ו/או לשנותו לרבות חסימת גישתך בהתאם להוראותיו של סעיף זה לפרטי הגישה שניתנו לך לרבות שם המשתמש ו\או הסיסמא ו\או לכל תוכן המצוי בו.
הנך מאשר/ת ומצהיר/ה כי לא תערוב או תתחייב בשם שיטת בליס בהצהרה, ערבות או התחייבות כלשהן ולא תטיל על שיטת בליס ו/או מי מטעמה כל חיוב שהוא שאינו בהתאם להוראותיו של הסכם זה.
הנך יודע/ת ומסכים/ה, כי אינך רשאי לייצג את שיטת בליס ולא להשתמש בשם ו/או סימן מסחרי ו/או סימן שירות רשום או לא רשום, ו/או בכל קניין רוחני שלה או של מי מטעמה אשר נתן לחברה הרשאה לעשות בו שימוש , בשום צורה בפני כל אדם או גוף לכל מטרה שהיא, והנך מתחייב/ת לא לפרסם כל פרט שהוא לגבי שיטת בליס למעט אם קיבלת את הסכמתה המפורשת מראש ובכתב.

 

רישום לקבלת תכנים, מוצרים ושירותים:
על מנת ליהנות ממוצרי הידע המוצעים בפלטפורמות השונות של שיטת בליס, לרבות תכניות, מוצרים ו\או קורסים המוצעים בו אם כיום ו\או בעתיד , אם בתמורה ו\או תכנים חינמיים הנך נדרש להירשם באתר, מערכת קורסים או מערכת דיוור באמצעות מילוי פרטים מבוקשים , אשר בעקבותיהם יינתנו לך באופן אישי (אלא אם נתקבלה הרשאה אחרת מאת שיטת בליס בהתאם לשיקול דעתה )פרטי גישה לרבות שם משתמש וסיסמא אשר ישלחו לך באמצעות שיטת בליס ו\או באמצעות כל דרך חלופית כפי שיקבע על ידי שיטת בליס ("להלן: משתמש").
משתמש נדרש לספק לשיטת בליס פרטי זיהוי והרשמה שלמים ומדויקים. מחדל שלך במתן מידע מדויק ושלם, עשוי להתהוות לכדי הפרה של תנאי השימוש בשירותי שיטת בליס, והפרה כאמור עשויה להוביל לסיום ו/או חסימת פעילותך ולסגירת חשבונך.
הנך מאשר/ת ומצהיר/ה את הסכמתך להימנע לפעול בעניינים להלן:
לתת לשיטת בליס שם ו\או דומיין ו\או כל פרט מזהה נוסף של אדם אחר מתוך כוונה להתחזות לאותו אדם. ו/או
להשתמש בפרטי הגישה של אדם אחר מבלי לקבל הרשאה כנדרש. או
להשתמש בשם ו\או דומיין שעשוי להיות גס, וולגרי או פוגעני.
האחריות בדבר חובתך לשמור בהקפדה יתרה על סודיות של שם המשתמש והסיסמה שלך.
הנך מתחייב/ת לכבד את האיסור המוחלט להשתמש בחשבון משתמש של אדם אחר ו/או של ישות משפטית אחרת מבלי שברשותך הרשאתו המפורשת בכתב של שיטת בליס.
הנך מתחייב/ת להודיע לשיטת בליס בכתב בסמוך ככל הניתן למועד בו הגיע לידיעתך כי התקיים אירוע בו נעשה שימוש בלתי מורשה ו/או יש חשש כי יתקיים אירוע כאמור בחשבון המשתמש שלך ו/או של צדדים שלישים ולהעביר למנהל שיטת בליס בכתובת office@mybliss.co.il הודעה בכתב בדבר כל פעילות העשויה לפגוע בפרטיותם וביטחונם של משתמשים אחרים באתר / פלטפורמה.
יודגש כי שיטת בליס שומרת על זכותה כי בכל עת בעתיד, הנ"ל תהיה רשאית לשנות הן את סל המוצרים ו\או השירותים המוצעים על ידה והן את גובה התמורה המבוקשת על ידה בגין השירותים ו/או המוצרים כאמור והן את עמלות כרטיסי האשראי הנדרשות על ידה ו\או על ידי כל גורם מטעמה.
יובהר כי יכול וחלק מאמצעי התשלום אשר ניתנו על ידי משתמש במסגרת האתר לא יאפשרו לשיטת בליס לבצע גבייה בפועל של סכומי התמורה, בין היתר אך מבלי למעט בשל טעמים הקשורים להיעדר מסגרת בכרטיס אשראי אשר ניתן על ידי המשתמש ו/או העדר תוקף באמצעי החיוב ומכל טעם דומה אחר ובנסיבות דנן שיטת בליס תפנה למשתמש ותהא זכאית לדרוש את תמורה באמצעי תשלום חלופיים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולתנאי תקנון זה ולא יהיו למשתמש כל טענה ו/או דרישה כנגד שיטת בליס בכל עניין הקשור ו/או הנגזר מגבייה כאמור.

 

 

התמורה
התמורה וכל עניין הקשור ו\או הנגזר ממנה בגין רכישת רישיון השימוש בתכני  שיטת בליס ו\או בקורסי הידע, תקבע על ידי שיטת בליס ותהא כפופה למדיניות התשלומים ו\או מדיניות הביטול הנהוגה בשיטת בליס.

יובהר כי שיטת בליס שומרת על זכותה לעדכן את גובה התמורה ו\או את מדיניות התשלומים ו\או את מדיניות הביטול הנהוגה אצלה מעת לעת.
שיטת בליס מציעה לקהל רוכשי השירותים ו\או המוצרים זכות ביטול והשבה של התמורה אשר שולמה על ידם (זיכוי כספי מלא או חלקי) , בכפוף לעמידתו המלאה של המבקש לבטל, בכל תנאי מדיניות הביטול כמפורטים בתקנון פעילות זה ו\או כפי שאושרו בכתב ללקוח על ידי שיטת בליס ו\או כל גורם מטעמה .
התמורה שנקבעה בגין השירות ו\או המוצר תשולם באמצעות סליקת כרטיס אשראי המתבצעת דרך הפלטפורמה של www.cardcom.co.il אשר אחראים על הפקת חשבוניות מותאמות והתשלום יבוצע בכפוף לתנאי השימוש של cardcom.co.il
מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, שיטת בליס שומרת על זכותה להציע לקהל לקוחותיה אף מגוון אפשרויות תשלום נוספות , בין היתר באמצעות תשלום באמצעות Paypal מסירת המחאות, תשלום במזומן ו\או באמצעות העברה בנקאית אך יובהר כי אופני תשלום חלופיים אלו, יהיו כפופים לפניה שתתבצע על ידי לקוח למנהל של שיטת בליס וקבלת הרשאה מראש ובכתב מאת גורם המוסמך לביצוע תשלום התמורה באופן חלופי שאינו באמצעות סליקת האשראי .
יובהר כי רק לאחר קבלת האישור ממנהל שיטת בליס והסדרת תנאי התשלום יימסרו לקוח פרטי הגישה לכניסה לתכנים שנרכשו.

 

מדיניות הביטול – תנאי מסגרת
בגין רכישת המוצרים ו\או השירותים המוצעים במתחם הפעילות, במידה ולא צויינה מדיניות ביטולים ספציפית בדף המידע של המוצר או השרות ו/וא בהסכם אישי בכתב תחול מדיניות החזרה כדלקמן:
ע"פ תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע– 2010 הלקוח רשאי לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום הרכישה אך ורק אם המוצר שקיבל הגיע פגום או שלא נעשה בו שימוש.
ע"פ תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע– 2010 סעיף 6 (הגבלת זכות הביטול) זכות הביטול כאמור בתקנות אלה לא תחול לגבי –
(7) מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995;
(8) טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

בהתאם לתקנות הגנת הצרכן, תוך 14 ימים מתאריך משלוח פרטי הגישה ללקוח, יהיה הנ"ל רשאי להודיע לשיטת בליס בכתב על רצונו לביטול ההשתתפות מכל סיבה שתהא ויהא זכאי להחזר כספי מלא.
הודעת ביטול כאמור תימסר למערכת בכתובת office@mybliss.co.il ורק לאחר קבלת אישור ביטול מאת מנהל שיטת בליס יכנס לתוקף הביטול האמור והלקוח יהיה זכאי להחזר של התמורה ששולמה על ידו. ההחזר יבוצע באופן שיפורט על ידי מנהל שיטת בליס באישור הודעת הביטול, כמפורטת לעיל.
מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, בגין השתתפות בכנסים, הרצאות, סדנאות או אירועים פיסיים אחרים שמוצעים לקהילה ו\או לקהל הלקוחות של שיטת בליס לקוח יהיה זכאי לביטול השתתפותו והשבה של התמורה ששולמה על ידו בכפוף לאישור שיינתן על ידי מערכת שיטת בליס ורק באם בקשת הביטול תימסר בכתב למנהל שיטת בליס בכתובת office@mybliss.co.il, לא יאוחר מ-14 ימים בטרם המועד שפורסם לקיום הפעילות הייעודית .
יובהר כי באם בקשת הביטול נתקבלה אצל מנהל שיטת בליס בפרק זמן הנמוך מ- 14 ימים, בטרם מועד הפעילות הייעודית (נשוא הביטול) אזי המשתתף יחויב בדמי ביטול בסך של 50% מעלות הכרטיס. ובמידה ובקשת הביטול נתקבלה בפרק זמן נמוך מ- 7 ימים בטרם מועד הפעילות הייעודית אזי המשתתף לא יהיה זכאי לכל החזר כספי.

במקרה בו בוטל כנס על ידי שיטת בליס יהיה הלקוח זכאי להחזר התמורה ששולמה על ידו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, בגין שרותים של ליווי אישי, מפגשים אישיים, או שרות הניתן באופן אישי (לרבות שרותי ייעוץ, ייעוץ עסקי, כתיבת תכנים, או מתן שירות אחר) – לא ניתן יהיה לבטל את העסקה במידה והשרות סופק כבר בין אם במלואו או בחלקו.
למען הסר ספק , שיטת בליס שומרת על זכותה לעדכן בכל עת את תנאי מדיניות הביטול ו\או את תחולתם והן שומרת על זכותה בהתאם לשיקול דעתה לסטות מתנאי המסגרת המפורטים לעיל בעניין זה.


מדיניות פעילות- שותפי שיווק ומכירות
שיטת בליס עשויה להציע, מעת לעת, לקהל לקוחותיה פעילות של שותפי שיווק ומכירות.
הפעילות מבוססת על עקרון השפע לפיו לקוח ו\או כל צד שלישי כפי שיוגדר על ידי שיטת בליס יהיה זכאי לתמורה , בגובהה שיקבע מראש, בגין הפניה ורישום בפועל של צד שלישי למגוון המוצרים ו\או השירותים המוצעים מביתשיטת בליס.
יובהר כי בין שותפי השיווק והמכירות עשויים להימנות, הן בוגרי מוצרים ושירותים של שיטת בליס ואף צדדים שלישים שאושרו על ידי שיטת בליס כזכאים לתמורה בגין פעולות הקידום והשיווק שבוצעו על ידם שגרמו למימוש של עסקת מכירה לאילו מהמוצרים ו\או השירותים של שיטת בליס וכל זאת בכפוף לתנאי מדיניות של שותפי השיווק והמכירות כפי שיוגדרו על ידי שיטת בליס.
למען הסר ספק יובהר כי גובה התמורה לה יהיה זכאי מי שהוגדר ואושר כשותף שיווק ומכירות לרבות כל תנאי הקשור לזכאותו ו\או להעדר זכאותו יהיה כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של שיטת בליס ולזכותה של הנ"ל לעדכן ו\או לשנות תנאים אלו מעת לעת. .


כנסים וסדנאות – תנאי מסגרת
להלן הצהרות והתחייבויות אשר יחולו על קהל המשתתפים בכנסים שיערכו מעת לעת , מביתשיטת בליס, אם בתמורה ו\או ללא.
משתתף בכל סדנא ו\או התכנסות מכל סוג המוצעת מבית שיטת בליס מאשר ומתחייב כדלקמן:
אני מאשר\ת את הסכמתי להשתתף בתכנית ו\או בהתכנסות שתערך מבית שיטת בליס בהתאם להנחיות ונהלים שנמסרו לי על ידי שיטת בליס ו\או על ידי כל גורם מטעמה (להלן: "הכנס\ים ; התכנית בהתאמה ") .
הנני מאשר\ת כי הובא לידיעתי כי במסגרת התכנית ו\או הכנס\ים עשויים להיערך צילומים (לרבות צילומי סטילס ו\או וודאו) על ידי שיטת בליס ו\או על ידי כל גורם מטעמה והנני מאשר את השתתפותי בצילומים כאמור ובחתימתי מאשר לשיטת בליס ו\או לכל גורם מטעמם לעשות שימוש בצילומים כאמור ו\או בכל חלק מתוצרי הצילומים האמורים בכל מוצר של שיטת בליס ו\או פלטפורמה ו\או אופן שיהא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של שיטת בליס באם תחליט לעשות בהם שימוש (להלן: "הצילומים");, וכן כי אין ולא תהיינה לי כל תביעות, טענות, דרישות ו/או זכויות קניין רוחני לרבות זכויות יוצרים ו/או מבצעים כלשהן (ככל שתחולנה), בקשר לצילומים ו/או לכל שימוש סביר ומקובל בהם לרבות ומבלי להגביל במסגרת כל פעולות קידום ו\או יח"צ לכל התכניות ו\או הפעילויות ו\או הכנסים מבית שיטת בליס.
הנני מתחייב בזאת להשתתף בכנס ו\או בתכנית בהתאם לאמור להלן ולאמור בתקנון הפעילות כפי שיפורסם באתר הבית של שיטת בליס ויעודכן מעת לעת.
הנני מאשר לשיטת בליס ו\או לכל גורם הפועל מטעמה, לערוך את הצילומים ולעשות שימוש בצילומים ו/או בחלקים מהם במסגרת כל פעילות ו\או תכנית ו\או מוצר המשווק באמצעות שיטת בליס , הכול לפי שיקול דעתם המקצועית הבלעדית, ובסבירות כי יכול שכלל לא יעשה כל שימוש בצילומים.
הנני מייפה בזאת באופן בלתי חוזר את כוחו של לירז רון פבין ו\או שיטת בליס ו\או כל גורם מורשה הפועל מטעמם להשתמש בשמי, צילומיי, תמונתי, והביוגרפיה שלי לצרכיי פרסום ו/או יחסי ציבור של התוכנית ו\או הכנס בו אשתתף לפי שיקול דעתם הבלעדי ובלבד שכל שימוש כאמור יעשה בצורה מכובדת ונאותה ולא יהיה בה בכדי לפגוע במעמדי דמותי ושמי הטוב .
הנני מאשר כי מלוא זכויות הקניין הרוחני, ובכלל זה, זכויות השידור ו/או ההפצה של הצילומים יהיו בבעלותם הבלעדית של שיטת בליס ו/או של לירז רון פבין אשר יהיו רשאים להביא לשידורם ו/או הפצתם במלואן ו/או בחלקן, בין אם בעצמה ו/או באמצעות אחרים, בכל מדיה (לרבות ומבלי למעט, כבלים, לווין, וידאו, אינטרנט, תקשורת סלולרית) במספר בלתי מוגבל של שידורים. הריני מצהיר ומתחייב כי אין ולא תהיינה לי נגד שיטת בליס ו\או נגד לירז רון פבין כל דרישות ו/או זכויות לקבלת תמלוגים מאיזה סוג שהוא.

 

אתרים של צדדים שלישיים
במסגרת פעילות שיטת בליס ו/או השירותים המוצעים במסגרתה, ייתכן ויוצגו קישורים לאתרים אחרים שברשת ו/או לזירות מקוונות אחרות והן תתכן הפניית קישורים לאתר ו/או לשירותים המוצגים בו באמצעות אתרים ו/או זירות מקוונות אחרות. יובהר כי ייתכן והאתרים המפנים ו/או המופנים האמורים לעיל אינם בשליטה ו/או בבעלותה של שיטת בליס ומשכך אין לשיטת בליס ו/או מי מטעמה ולא תהיה לה כל אחריות בדבר תקינותם ו/או חוקיותם ו/או אבטחתם של ההפניות ו/או האתרים הנ"ל ולא תהיה לכל משתמש ו/או גולש באתר כל טענה ו/או דרישה נגד שיטת בליס ו/או מי מטעמה בקשר לכל עניין הקשור ו/או הנגזר מההפניות הנ"ל. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לשיטת בליס אין ולא תהיה כל אחריות לתקינותם של הקישורים המפנים ו/או המופנים ואין לה ולא תהיה לה כל אחריות למידע ו/או לכל תוכן מכל סוג המוצג בהם, לשירותים המוצעים במסגרתם ו/או אבטחתם ו/או למדיניות הפרטיות ו/או או לנהלים הקשורים להקפדה על זכויות הנהוגים באתרים אלה.


תוכן ורישיונות שימוש בתוכן
בהסכם זה הנך מאשר/ת ומצהיר/ה כי ידוע לך כי האתרים, הפלטפומות ו/או השירותים המוצעים בשיטת בליס מכילים תוכן ו/או מידע אשר הנו קניינה הרוחני של שיטת בליס ו/או מי מטעמה ומלוא הזכויות בו הינן קניינם של שיטת בליס ו/או מי מטעמה ושלהם בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם כי הקניין הרוחני הנדון בסעיף זה חל על כל תוכן ו/או המידע לרבות אך מבלי למעט תוכן המוגן בידי זכויות יוצרים ו/או זכויות סימני מסחר ו/או סמני שירות ו/או פטנט ו/או זכויות של סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים ו/או Know-how ו/או כל זכות קניינית אחרת המגנות על קניינה הרוחני של שיטת בליס ו/או מי מטעמה לרבות אך מבלי להגביל, זכויותיה המוסריות, זכויותיה לפרסום ו/או לפרטיות וזאת בנוסף לכל זכות אחרת על פי כל דין ו/או בכל טריטוריה באשר תהא קיימת ו/או תתקיים בעתיד.
הנך מתחייב/ת להקפיד הקפדה יתירה על הגנת קניינה הרוחני הנ"ל של שיטת בליס ולהימנע מכל פעולה שעשויה להפר את זכויות הבעלות של שיטת בליס בקניינה הרוחני כמוזכר לעיל.
על אף בעלותה שלשיטת בליס ו/או מי מטעמה בזכויות הקניין הרוחני מכל סוג בתכנים ו/או במידע המוצגים באתרים והפלטפורמות בהן היא פועלת ו/או הנכללים במסגרת השירותים המוצעים בה כמפורט לעיל, שיטת בליס נותנת רישיון לשימוש אישי, אשר אינו נותן למשתמש ואין לפרשו כנותן למשתמש רישיון לשימוש בלעדי (exclusive) בתוכן ו/או במידע הנ"ל.
רישיון השימוש הנ"ל הניתן הנו אישי ואינו ניתן להעברה לכל צד שלישי ורישיון זה אינו מתיר כל אופן של שימוש מסחרי בתוכן ו/או במידע של שיטת בליס ו/או מי מטעמה על ידי המשתמש ו/או הגולש ו/או מי מטעמם ואסורה על פיו כל שימוש שמהווה ו/ו העשוי להוות הפרה של הוראותיו של הסכם זה ו/או של דיני קניין רוחני ביחס לקניינה של שיטת בליס המצוי כאמור באתר ו/או בשירותים המוצעים במסגרתו ו/או אשר יוצעו על ידי שיטת בליס בכל עת בעתיד.
למען הסר ספק מובהר כי במסגרת הרישיון הנ"ל הנך מורשה באופן אישי בלבד לעשות בו שימוש למטרות הקשורות לשימושך באתר ו/או בשירותים המוצעים בלבד ולשם כך בלבד ולפיכך אינך מורשה לערוך את התוכן ו/או לשנותו ו/או לעבדו ו/או להפיצו והכל בכפוף לכיבוד האיסור המוחלט למכור ו/או להשכיר ו/או לעשות כל פעולה מסחרית בתוכן ו/או במידע הנ"ל ללא קבלת הרשאתה המפורשת מראש ובכתב של שיטת בליס ו/או של מי מטעמה במעמדם כבעליו החוקיים של התוכן ו/או המידע הנ"ל.
הנך מאשר/ת את התחייבותך כי לא תפר בכל אופן שיהיה את זכויותיה של שיטת בליס ו/או כל צד שלישי אשר הנו בעליו החוקיים זכויות הקניין בתוכן ו/או במידע המצוי באתר ו/או בשירותים המוצעים בו ולא תעשה כל פעולה האסורה על ידי דיני הקניין למעט אם ברשותך כאמור לעיל הרשאה מפורשת לעשיית פעולה אסור מאת בעליו החוקיים של בעל הקניין.
יודגש כי מעצם טבעו סעיף זה יעמוד על קנו ויישאר בתוקף אף אם תבוטלנה הוראות אחרות הגלומות בהסכם זה ו/או הנ"ל יבוא על סיומו ו/או יבוטל חשבון המשתמש שלך ו/או תחסם גישתך אליו לכל פרק זמן בידי שיטת בליס ו/או מי מטעמה ו/או תופסק פעילותך באתר מכל סיבה שתהא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של שיטת בליס.


קניינם הרוחני של צדדים שלישים
מובהר כי שיטת בליס מכבדת ומקפידה הקפדה יתירה על כללי זכויות יוצרים ודיני קניין רוחני באשר יהיה סוגם בדבר כל תוכן ו/או המידע המצוי באתר ו/או בשירותים המוצעים בו לרבות כל זכות קניינית דומה הקשורה ו/או הנגזרת מדיני קניין רוחני ומשכך חלה עליך כגולש ו/או משתמש החובה לכבד חוקים וכללים אלו ולהימנע בתכלית האיסור להפר בכל אופן את זכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישים.
שיטת בליס שומרת על זכותה להסיר בכל עת תוכן שקיים בגינו חשש כי הנו מפר כל זכות קניינית של צדדים שלישים הנקשר לאתר ו/או לשירותים המוצעים במסגרתו וקיומה של הפרת זכויות כאמור תהווה עילה להפרה של הסכם זה על ידי המשתמש הקשור להפרה כאמור.
בנסיבות בהם קיים בידי שיטת בליס חשש להפרה כאמור הנ"ל שומרת על זכותה להפסיק לאלתר את פעילותך באתר ו/או להסיר בכל עת את חשבון המשתמש שלך ו/או למנוע את גישתך לאתר ו/או לחשבון המשתמש שלך לתקופה קצובה או לא קצובה וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של שיטת בליס. הנך מוותר/ת וויתור סופי ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה נגד שיטת בליס הקשורה ו/או הנגזרת לפעולת הסרה כאמור ו/או להפסקת פעילותך באתר לרבות ביטול ו/או מניעת גישה כאומר לעיל לחשבון המשתמש שלך בגין חשש לקיומה של הפרת זכויות קניין רוחני.
בנסיבות בהן לטעמך הופסקה בשגגה על ידי שיטת בליס פעילותך באתר ו\או בקבוצת הפייסבוק ו/או הוסר חשבון המשתמש שלך בשל עניין הקשור להפרת זכויות קניין רוחני על ידך הנך רשאי להפנות הודעה למנהל של שיטת בליס בכתובת דוא"ל office@mybliss.co.il ולנמק את טעמך לביטול החלטתה של שיטת בליס והנ"ל תערוך בדיקה לבחינת טענותיך.


זכויות קניין רוחני של קהילת שיטת בליס
במסגרת קבוצת הפייסבוק ו\[ו\או במסגרת כל פלטפורמה במסגרתה תפעיל שיטת בליס פעילות לטובת קהילתה, ניתן יהיה לחבר בקהילה להעלות ו/או להוסיף ו/או לפרסם ו/או להציג כל תוכן מכל סוג, לרבות אך מבלי למעט, קבצי וידאו, קבצי קוליים, קבצי מלל המשלבים את סוגי הקבצים הנ"ל, תגובות בכתב, תמונות, עיצובים גרפיים, סימנים, אייקונים, איורים, דמויות, קישורים לכל תוכן /או מידע מכל סוג, תוכן המשלב תצוגה של יצירות בהתאם לסוגי היצירות המפורטות בחוק זכויות יוצרים, התשס"ח -2007 ו/או בכל חוק אחר החל בכל טריטוריה המתייחס לסוגי יצירות המוגנות בזכויות יוצרים (להלן: "תוכן חבר קהילה").
העלאת תוכן חבר קהילה על ידך מעידה על מתן הסכמתך הבלתי חוזרת להצהרות ולכללים המפורטים להלן:
על אף ששיטת בליס שומרת על זכותה לא לפרסם תוכן של חבר קהילה, והנה בעלת שיקול הדעת הבלעדי בדבר פרסומו בפועל של תוכן כאמור, הנך מצהיר/ה ומאשר/ת כי הנך האחראי הבלעדי לכל טענה ו/או דרישה שתועלה נגד שיטת בליס ו/או מי מטעמה בקשר לתוכן שהועלה על ידך כחבר קהילה כאמור (ככל שאכן הועלה על ידך).
הנך מוותר/ת וויתור מלא וסופי על כל טענה בדבר זכותה של שיטת בליס להסיר ו/או שלא לפרסם כלל תוכן של חבר קהילה , אם בנוסחו המלאas is ו/או בכל חלק ממנו באם לשיקול שעתה הנו פוגעני ו\או כוזב ו\או בכל כל טעם נפגם שעשוי לפגוע בשיטת בליס ו\או בקהילתה ו\או בתדמיתם של הנ"ל.
הנך מצהיר/ה ומתחייב/ת כי הנך הבעלים ו/או בעל הזכויות המורשה להעלות את התוכן שהועלה על ידך וכי ברשותך מלוא הזכויות ו/או האישורים וההרשאות הנדרשים על פי דין להעניק בזאת לשיטת בליס ו/או למי מטעמה ללא כל תמורה מכל סוג רישיון בלתי מוגבל בזמן ו//או בטריטוריה, לפרסום של תוכן כאמור בכל פלטפורמת אירוח בה תפעל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי שלשיטת בליס.
הנך מצהיר/ה ומאשר/ת כי באם יתגלה כי אינך בעל הזכויות ו/או הבעלים של תוכן אשר הועלה על ידך לפלטפורמה הפועלת על ידי ו\או באמצעות שיטת בליס לאתר ו/או כי הרישיון אשר הוענק בזאת לשיטת בליס ו/או למשתמשים אחרים ביחס לשימוש בתוכן שלך ניתן על ידך תוך הטעיה ו/או תוך הצהרה כוזבת מכל סוג וסיבה שתהא, שיטת בליס תהא זכאית בכפוף להמצאת דרישתה הראשונה בעניין לקבל לידיה את מלוא הפיצוי ו/או השיפוי כפי שיידרש על ידה אם בעצמה ו/או מי מטעמה לרבות באמצעות סוכניהם ו/או שליחיהם ו/או להיפרע בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם לה (ככל שייגרם) בעניין ההפרה הנ"ל.


סיום פעילות
שיטת בליס שומרת על זכות לסיים ו/או לבטל בכל עת את גישתך לאתר ו/או פלטפורמה ו/או שירות ו/או לכל חלק ממנו לרבות אך מבלי למעט גישתך לחשבון המשתמש שלך וזאת בכל עת ומכל טעם אם לתקופה קצובה או לאו והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של שיטת בליס ומבלי חובתה לנמק את החלטתה בעניין לרבות מבלי חובתה להודיעך בכל דרך שתהא בטרם ביצוע פעולת סיום ו/או ביטול כאמור.
אם ברצונך לסיים את פעילותך באתר ו/או לבטל את חשבון המשתמש שלך עליך לעשות זאת בהתאם להנחיותיה ולהרשאותיה של שיטת בליס בכפוף לבקשה שתומצא לצוות אשר מונה לעניין בידי שיטת בליס.
פעולת ביטול ו/או סיום של גישתך לאתר ו/או לשירותים המוצעים בו לרבות ביטול ו/או סיום ו/או מניעת גישה לחשבונך האישי אם בוצע על ידך בהרשאת שיטת בליס ו/או בשל החלטתה של שיטת בליס בכל מקרה אינה מקימה לך כל זכות אוטומטית להשבת כספים משיטת בליס ו/או החזר של כל סכום אשר שולם על ידך לשיטת בליס ו/או למי מטעמה .
למען הסר ספק יובהר כי בשל אופיים של המוצרים הדיגיטלי המוצעים על ידי בית שיטת בליס, ונוכח זכותו של הרוכש לשמור ו\או לאחסן ו\או להעתיק את המידע ו\או התוכן שנרכש במסגרת המוצרים הנ"ל באמצעים דיגיטלים, לא תחול על התכנים ו\או המוצרים הנ"ל זכות הביטול ו\או ההשבה כמפורטת בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א – 2010 וכל זכות לביטול תהא בהתאם לכללים המפורטים בתקנון זה ו\או בהתאם למדיניות של בית שיטת בליס ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לסטות מהסכמות אלו. ככל שתבחר לעשות כן בנסיבות ייחודיות
מוסכם כי לשיטת בליס ו/אולירז רון פבין הזכות להפסיק את הפעילות ואת מתן השירותים והגישה לתכנים השונים דיגיטליים או לא דיגיטליים (לרבות קורסים אינטרנטיים, הקלטות וקבצים) לצמיתות או לפרק זמן, בכל עת והנך מצהיר כי לא תהיה מצדך כל טענה כלפי שיטת בליס ו/או לירז רון פבין במקרה כזה גם אם במעמד רכישת המוצר הוא ניתן ללא הגבלת זמן שימוש.


המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ
למען הסר ספק יובהר כי אין לראות בכל מידע ו\או תוכן מכל סוג המועבר באמצעות מתחם פעילות זה ו\או באמצעות הכנסים ו\או הסדנאות ו\או במסגרת קבוצת הפייסבוק ו\או באמצעות המוצרים הדיגיטליים, הקורסים, הייעוצים האישיים או כל מענה המועבר באמצעות כל גורם מורשה הפועל מטעם שיטת בליס בכל פלטפורמה, באמצעותה תפעלשיטת בליס, בכל עת בעתיד לרבות ומבלי הגביל באמצעות מענה במיילים, כתחליף לייעוץ ו\או ייעוץ אישי ,המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישים של מקבל המידע ומשכך אין להסתמך עליו כייעוץ הניתן על ידי מומחה בתחום ייעודי.
המידע ו\או התוכן המועברים על ידי כל גורם המורשה לפעול מבית שיטת בליס בכל פלטפורמה שתהא (לרבות ומבלי להגביל במסגרת התכנסויות פיזיות ) אינו בא במקום ייעוץ ואין לפעול על פיו, לשם ביצוע התקשרויות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי מתאים ע"י מומחים ייעודיים.
השימוש במידע, בנתונים ובפרטים המובאים על ידי שיטת בליס ו\או על ידי מי מנציגיה ו\או שילוחיה הינו על אחריותו הבלעדית של מקבל והנ"ל מוותר על כל טענה ו\או דרישה נגד שיטת בליס ו\או נגד כל גורם המורשה לפעול מטעמה בגין כל עניין הקשור להסתמכותו של הטוען ו\או הדורש על המידע כמידע אשר על בסיסו מומשו התקשרויות ו\או בוצעו עסקאות וכל אלו יהיו על אחריותו של מקבל המידע בלבד.


אחריות
שיטת בליס ו/או מי מטעמה לרבות אך מבלי למעט, מנהליה, שלוחיה, סוכניה, חליפיה, דירקטורים שלה כיו"ב לרבות צדדים אשר נשכרו על ידה לצורכי קידום של פעילותה באתר ו/או בשירותים המוצעים בה, לא יישאו בכל אחריות בגין כל נזק אשר יכול וייגרם למשתמש ו/או לגלוש ו/או לכל צד שלישי בכל דרך כתוצאה מן השימוש באתר ו/או השירותים המוצעים בו ו/או פעילות שיטת בליס בכל מובן שיהיה לרבות אך מבלי למעט בגין טענות בדבר הסתמכות על תכני האתר כתכנים אשר גרמו לכל הטעיה ו\או נזק.
מובהר כי שיטת בליס ו/או מי מטעמה איננה ערבה בכל אופן שיהיה ו/או מתחייבת לאמינותו ו/או תקינותו ו/או כל טיב אחר של תוכן אשר הועלה על ידי משתמש או לכל חומר שיפורסם בכל כתובת במסגרתה הנ"ל פועלת לרבות ומבלי להגביל בעמוד הפייסבוק בידי כל צד שלישי.
מובהר כי ידוע למשתמש ו/או לגולש באתר או פלטפורמה בה מתקיימת פעילות של שיטת בליס כי על אף מאמציה של שיטת בליס ו/או מי מטעמה לספק חווית משתמש בטיב איכות משובח החף מכל בעיות תפעול מכל סוג בכל הקשור לאתר ו/או לשירותים המוצעים בו, שיטת בליס איננה מתחייבת כי לא יהיו באתר או פלטפורמה בה מתקיימת פעילות אם בשלמותם ו/או כל חלק מהם תקלות מכל סוג לרבות אך מבלי להגביל תקלות טכניות מכל סוג, תקלות הנגזרות מבעיות אבטחה של חדירות של ווירוסים, אי זמינות של האתר, הורדתו הזמנית לצורכי שדרוג, ביצוע עבודות תחזוקה ו/או תיקון של תקלות, ירידת האתר בשל עומסי יתר בשרתים הרלוונטיים וכל הנ"ל עשויים לקרות במהלך הפעילות התקינה של אתר מטעמה ולא תופנה נגד שיטת בליס כל טענה ו/או דרישה בעניין תקלות כאמור.
תביעותמוסכם, כי בכל מקרה של דרישה ו/או תביעה ו/או טענה, כנגד שיטת בליס או מי מטעמו, תוגבל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה זו, וכן גבול אחריותו של  שיטת בליס לסך של 800 ש"ח או או 50% משווי התמורה שסופקה למשתמש , לפי נמוך מבין השניים.


הגנת ה\פרטיות
שיטת בליס מתחייבת שלא להעביר פרטי אשראי שנמסרו אליה לצד ג'.

 

הסכמתך לקבלת דיוור אלקטרוני ומסרונים
הנך מאשר/ת ומצהיר/ה כי שימושך בשירותי שיטת בליס מעידה על הסכמתך לקבל משיטת בליס ו/או מי מטעמה כל סוג של מידע לרבות אך מבלי למעט בדיוור אלקטרוני מסוג התכתבויות, הודעות ו\או באמצעות מסרונים בדבר השירותים ו/או בדבר פעילותך ופעילויות נוספות במסגרת שיטת בליס והנך נותן את הסכמתך לקבלת כל דיוור אלקטרוני ו/או הודעות באופן המוזכר בסעיף זה.בעצם גלישתך באתר ו/או הרשמה לתכנים בחינם או בתשלום הינך מאשר את תקנון ההרשמה לרשימת התפוצה של שיטת בליס בע"מ 
למען הסר ספק יובהר כי באם ברצונך לבטל את הסכמתך לקבלת ההודעות והמידע בין היתר באמצעות דיוור אלקטרוני לעיל הנך נדרש להתנתק בכל אופן משימוש על ידך ו/או באמצעות מי מטעמך באתר ו/או בשירותים המוצעים מטעםשיטת בליס.
יודגש כי העברת הודעה למשתמש בידי שיטת בליס ו/או מי מטעמה כאמור בסעיף זה תחשב שנתקבלה על ידי הנמען תוך 24 שעות ממועד המשלוח והנך מוותר/ת על כל טענה בדבר אי המצאתה ו/או כל עניין הקשור ו/או הנגזר לעניין זה.

 

שונות
המחאת זכויות – שיטת בליס רשאית להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תקנון פעילות זה, כולן או חלקן, לכל צד ג' שהוא בארץ ו/או בעולם ובכלל זה בהעברות חלקיות, חוזרות ונוספות וככל שלא תיפגענה זכויותיו של המשתמש והכול בכפוף להוראותיו של הסכם זה.
למשתמש ו/או לכל צד החלים עליו תנאי תקנון זה שאיננו שיטת בליס ו/או מי מטעמה אין הרשאה להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו לכל גורם שהוא ללא הסכמתה של שיטת בליס במפורש ובכתב.
בנוסף, הנך מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי ברורים לך אופן השירותים ו\או המוצרים המוצעים באתרי שיטת בליס ו/או בכל דומיין אחר הקשור באתרי שיטת בליס אם בשלמותם ו/או בכל חלק ממנו ותנאי תקנון זה מאושרים על ידך מרצונך החופשי.
 שיטת בליס רשאית לערוך בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי שינויים בתקנון פעילות זה ו/או במסמך המפרט את מדיניות שיטת בליס בדבר הגנה על הפרטיות לרבות בכל חלק ממנו ו/או באופיים ו/או בגרסתם של השירותים המוצעים בו וזאת מבלי כל חובה מצד שיטת בליס להודיע מראש ו/או בדיעבד בכל אופן בדבר ביצוע שינויים כאמור. יובהר כי "שינויים" בסעיף זה כוללים שינויים מכל סוג לרבות ומבלי להגביל מחיקה, הוספה, השמטה, עיבוד וכיו"ב.
על כל תנאיו של תקנון זה , היחסים בינך לבין שיטת בליס ו/או מי מטעמה יחולו באופן בלעדי חוקיה של מדינת ישראל.
הצדדים קובעים את בית המשפט בחיפה כבית המשפט המוסמך לדון בינם לבין עצמם בכל עניין הנובע מחוזה זה.
מובהר בזאת כי בנסיבות בהן לאחר מועד אישורך על תקנון זה , יתגלה כי כל הוראה מהוראותיו מנוגדת בחלקה או במלואה לדין הקיים החל בהתאמה על עניין זה, מוסכם כי הדבר לא ישפיע על תוקפם של שאר ההוראות בתקנון. בנסיבות כאמור, שיטת בליס תפרסם נוסח הוראה אשר תחליף את אותו החלק המנוגד לחוק החל. הוראה זו תשקף, במידת האפשר, את מטרות אותו החלק המנוגד לחוק החל.
תקנון זה מכיל, מגלם ממזג ומבטא את כל התנאים הקשורים לשימושך באתרי ו/או שירותי ו/או מוצרי שיטת בליס. כל הבטחות ערובות, הסכמים בעל פה, התחייבויות או מצגים בדבר נשוא הסכם זה שניתנו או נעשו על ידי שיטת בליס ו/או מי מטעמה ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בתקנון זה אין בהם בכדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בו או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם.
בכל שאלה הנוגעת לתנאי תקנון זה ניתן לפנות בכתובת office@mybliss.co.il 

גרסה מיום 18/11/2019